Posted: 28-06-2023
Location: Yankin Township
Job Type: Full-Time

Job overview

...
Offered salary
...
Industry
Accounting/Finance
...
Experience
Mid Level (3-6 years)
...
Qualification
Bachelor Degree

Job Description

• Store ရှိပစ္စည်းများ၏ အဝင်/ အထွက် စာရင်းများအား နေ့စဉ် စာရင်းသွင်းပြီး
Daily Store Balance Report တင်ပြနိုင်ရမည်။
• လစဉ် Ground Stock စစ်နိုင်ရမည်။
• Stationary ထုတ်ပေးခြင်း၊ အဝင်/ အထွက် စာရင်းသွင်းခြင်း
ကျောင်းသားများသို့ Uniform ရောင်းချခြင်းနှင့် Uniform စာရင်းသွင်း ခြင်း၊
ဖတ်စာအုပ်၊ ပုံပြင်စာအုပ် အစရှိသည်ဖြင့် ထားရှိသော Book Store အား
စီမံကိုင်တွယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

Job Requirement

• တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
• အသက် ( ၂၅ ) နှစ် မှ ( ၃၅ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint), Email ကျွမ်းကျင်စွာ
အသုံးပြုနိုင်ရမည်။

Benefit

Report Spam! successful.